ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล๊อกของผม นายอัครฉัตร ชัยเสนา นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556สวัสดีครับ ผมชื่อ : นายอัครฉัตร ชัยเสนา     ชื่อเล่น : กายส์
รหัสนักศึกษา : 554144099 ชั้นปีที่ 2     สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี


โครงการสอน
วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556


คำอธิบายรายวิชา 

         ..........ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ 


          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
เนื้อหาบทเรียน 

          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

          1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
                    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              - การซักถาม
                              - การอภิปราย
                              - การทำแบบฝึกหัด
                              - การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง 

          ความมีเหตุผล
          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    - มีความคิดสร้างสรรค์
                    - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

 แหล่งเรียนรู้ 


                                      1. ห้องสมุด
          2. อินเตอร์เน็ต
          3. เอกสารประกอบการสอน
          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6. ชุมชนท้องถิ่น

 การวัดและประเมินผล 

         การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %

       การประเมินผล

                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E


               ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ :')      

45 ความคิดเห็น:

 1. กายส์..เริ่มต้นเรียนได้ดีมาก สามารถปฏิบัติการได้ตามข้อกำหนด ให้นำเพื่อนๆในห้องทำงานเช่นนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนรายละเอียดในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิธีการแบบผสมผสานค่อยพบกันในห้องเรียนปกติ

  ตอบลบ
 2. กายส์เหมยว่ากายส์หน้าจะเปลี่ยนสีตัวอักษรหน่อยนะ...เปลี่ยนให้เป็นสีที่ดูเข้ม เช่น สีน้ำเงิน สีเขียวเข้มหน้าจะดูดีนะกายส์แต่โดยรวมเหมยว่ามันก้อสวยแล้วและ...แต่ถ่าเพิ่มสีสันให้ตัวอักษรอีกนิดจะทำให้บล็อกกายส์ดูดีมากๆเลย...เพราะมันจะได้ช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจมากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 3. ทำ blogger ได้สวยมากเลย หัวหน้าห้อง
  สีอักษรช่วยเปลี่ยนหน่อย เข้ามาดูแล้วมันดู ตัวหนงสือเยอะ ทำให้ขี้เกียจอ่าน
  ไม่ก็เว้นบรรทัดเยอะ ๆ หน่อย

  สรุปโดยภาพรวม ทำสวยมากกกกก ครับหัวหน้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับพี่กุมารแดง :')

   ลบ
 4. สวัสดีครับน้องกาย บล็อกนี่ ทำได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการออกแบบโดยรวม หรือการจัดวางอัตตราหน้าบล็อกที่ลงตัว หัวบล็อกก็สวยมากครับดูเหมือนมืออาชีพทำเลย เป้นแนวทางที่ดีต่อผู้ที่สนใจมากครับ เปิดมาเห็นแล้วดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีครับ การใส่สีตัวอักษร ที่อ่านแล้วดูสบายตา แต่ควรเพิ่มอรรถรสให้กับบทความนิดหน่อย เช่นขนาดสี จะทำให้น่าอ่านยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนลูกเล่นก็น่ารักสดใส วีดีโอที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่ง ข้อความที่อัดแน่นด้วย สาระความรู้ น่าเรียนรู้ น่าสนใจ อีกทั้งลิงค์ต่างๆดูน่าสนใจมากครับ ดูเพลินไม่ค่อยเบื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมชม สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ ได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับพี่นู๋แอม :')

   ลบ
 5. >_^ สวัสดีครับผม น้องกาย ^_<

  พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม WebBlog ของน้องนะครับ WebBlog ของน้องทำได้เยี่ยมจริงๆ ครับ
  1. เริ่มจากหัวของบล็อกมีการออกแบบและดีไซด์ออกมาได้ดีมากๆเลยครับ ทั้งเรื่องการเลือกใช้ฟอร์นตัวหนังสือ การจัดวางตำแหน่งของตัวหนังสือกับตัวรูปภาพประกอบ ถือว่ามี ศิลปะ ในการออกแบบได้ดีจริงๆครับ และการเลือกสีที่ใช้ในการทำหัวบล็อกก็เข้ากับสีของรุปแบบบล็อกได้ลงตัวกันครับ ดูแล้ว เรื่องหัวบล็อกถือว่าทำออกมาได้ดีครับ
  2. เรื่องเนื้อหาเท่าที่พี่ได้อ่านดูแล้ว ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีครับ ไม่น้อยจนเกินไป ไม่มากจนเกินไป อ่านแล้วตรงตามหัวข้อหรือตรงตามหน่วยการเรียนรู้ที่มี พร้อมทั้งเข้าใจง่าย และเนื้อหาครอบคุมดีครับ แต่พี่ขอตินิดหนึ่งเรื่องตัวหนังสือพี่ว่ามันตัวเล็กเกินไป และอยากให้เพิ่มสีของตัวหนังสือหรือแบ่งสีตัวหนังสือตามหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมมีความสนใจมากขึ้น และไม่เบื่อที่จะอ่านๆ ครับ แต่โดยรวมแล้วเรื่องเนื้อหาถือว่าทำออกมาได้ดีครับ
  3. องค์ประกอบด้านข้างหรือเนื้อหารูปภาพพร้อมทั้งวีดีโอประกอบบทเรียน ถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจ และเป็นเรื่องที่ตรงตามหัวข้อหรือเนื้อหาของเรื่องๆนั้นๆ ครับ ในส่วนนี้ถือว่าออกแบบหรือทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยครับ
  4. ส่วนเรื่องสีที่เลือกใช้กับ WebBlog ถือว่าเลือกสีได้สบายตาอ่านแล้วดูไม่เบื่อง่าย สีของบล็อกไม่แสบตา ดูแล้วมีความสดใสพร้อมทั้งสีที่ใช้มีความเหมาะสม กับองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกัน ดูแล้วออกมาดูดีมากๆครับ
  5. สรุป ภาพรวมของ WebBolg นี้ถือว่าทำออกมาได้มืออาชีพจริงๆ ครับ มีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหา มีความลงตัวมากในเรื่ององค์ประกอบหรือสื่อการเรียนรู้ด้านข้าง ข้อมูลที่สรุปมาได้ถือว่าครอบคุมและเข้าใจง่าย สีสันของบล็อกก็มีความสดใสดูแล้วน่าสนใจ และข้อมูลที่อยู่ใน WebBlog นี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ ถือว่าสามารถอ่านแล้วนำเอาไปใช้ได้เลยครับ สุดยอดมากเลยครับ

  ^_< ขอบคุณครับผม >_^ By อนันต์ พรมไตร

  ตอบลบ
 6. หัวหน้าทำได้สวยมากเลย หัวบล็อกออกแบบได้สวยและลงตัวมากเลยคะ มีเนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วนเป๊ะทุกรายลละเอียดมากเลย แต่เราว่าตักอักษรเล็กไปนิดนึงนะน่าจะเปลี่ยนให้ใหญ่กว่านี้นิดนึก็จะดีมาเลย สรุปโดยรวมเยี่ยมมากคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ สาวสวยตาคม ผมจะปรับปรุงครับ

   ลบ
 7. สีพื้นหลังสีชมพูดูแล้ว หลงไหล น่ารัก ชอบครับ ส่วนหัวบล็อกสวยมากครับ ทุกอย่างในนี้เกือบ Perface ทั้งหมดติดตรง ตัวหนังสือเนื้อหาตัวเล็กไปนิด แล้วก็ตรงหัวข้อ แหล่งเรียนดูไม่ออกเลย ว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหน พูดง่ายๆ มันเยอะอะตรงนั้น ทั้งดอกไม้และกระถางต้นไม้ (คอมเม้นจบแล้ว จุฟๆ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จ้าา แร๊งโก้จะรีบปรับปรุงจ้าาา

   ลบ
 8. หัวบล็อกจัดได้สมส่วนมากคับ เหื่อหาก็ครบถ้วนส่วนประกอบก็โอเคแล้วคับ ทั้ง วีดีโอ และภาพ ทุกอย่างโอเคแล้วครับ ขาดก็แต่เรื่องตัวหนังสือ มันตัวเล็กไปหน่อยนะ หน้าจะเพิ่มขนาดให้มันหน่อยนะคับ และเรื่องส่วนประกอบลูกเล่นมันเยอะไปป่าวคับ กาย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จ้า จะลองปรับดูนะ อิอิ ขอใจมากๆเลย

   ลบ
 9. บล็อกมีสวยงามดีค่ะเหมือนมืออาชีพเลยค่ะ ตัวหนังสือก็มีสีสันสวยงามอ่านง่ายไม่แสบตาเกินไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ คนสวย อิอิ

   ลบ
 10. บล็อกสวยงามมาก หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน ตัวหนังสือของเนื้อหา สีสวย อ่านง่าย สบายตา และมีเส้นคั้นระหว่างบทความ ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างทั้งสอง วีดีโอ ลิ้งค์ รูปถาพ ต่างๆ จัดได้สวยงามมากๆ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ :')

   ลบ
 11. หัวบล๊อกเด่นและสวยงาม สีตัวหนังสือสลับปรับเปลี่ยนไม่น่าเบื่อ อ่านสบายตา ดูรวมๆสวยมาก

  ตอบลบ
 12. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ ตกแต่งได้สวยงามค่ะ

  ตอบลบ
 13. หัวบล็อกสวยและดูเด่นมาก ในเรื่องของเนื้อหาก็เหมาะสม อ่านง่ายสบายตาไม่น่าเบื่อ ภาพและVDO ก็น่าสนใจ รวมๆแล้วนายมืออาชีพมาก><"

  ตอบลบ
 14. กายส์ทำบล๊อกได้สวยมากครับ สีสรรค์และการจัดตกแต่งได้ลงตัวดูง่ายสบายตาเข้ามาดูแล้วก็อยากเข้ามาดูอีก มีความน่าสนใจและน่าศึกษา แต่ขนาดของตัวอักษรเล็กไปหน่อยนะครับ ดูจากภาพรวมแล้วทำบล๊อกได้ดูดีและละเอียดมาก ถ้ามีเวลาว่างช่วยแนะนำการจัดตกแต่งบล๊อกให้เราบ้างนะเผื่อเราจะได้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ขอบคุณครับ :') Bay Bay ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ

   ลบ
 15. บล็อกสวยงามมาก หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน ตัวหนังสือของเนื้อหา สีสวย อ่านง่าย สบายตา และมีเส้นคั้นระหว่างบทความ ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างทั้งสอง วีดีโอ ลิ้งค์ รูปถาพ ต่างๆ จัดได้สวยงามมากๆ

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. บล็อกสวยงามมาก หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน ตัวหนังสือของเนื้อหา สีสวย อ่านง่าย สบายตา

  ตอบลบ
 18. ผลงานที่ดีทำให้เกิดความชื่นชอบแก่ผู้ชมส่งผลภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง นับว่าเป็นแนวทางและตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ แม้รุ่นพี่ๆที่เคยเรียนผ่านไปก็เฝ้าติดตามการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานของรุ่นน้องๆอย่างน่าชื่นชม เป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนในการสร้างเสริมกัลยาณมิตรในหมู่นักศึกษาและสังคมทั่วไปได้เป็นอย่างดี ขอให้กายรักษาคุณภาพของผลงานเช่นนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับผม ที่อาจารย์มาให้คำแนะนำครับ :')

   ลบ
 19. หัวบล็อกดูเด่นมากทำได้ดีเลยทีเดียวคะ ก็ไม่มีอะไรจะตินะคะสวยมากคะ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. บล็อกสวยงาม หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน โดยภาพรวมแล้ว สวยงามค่ะ ขอให้รักษา คุณภาพที่ดีไว้แบบนี้นะค่ะ

  ตอบลบ
 22. เจ้าของบล็อกนี้ทำได้สวยมากๆเลย หัวบล็อกมีการออกแบบที่สวยงามใช้สีสันที่สดใสน่าติดตาม ส่วนเนื้อหาก็ใช้สีสันที่อ่านง่ายและสวยงามสบายตา จัดลิงค์ได้ลงตัวก็ขอให้กายส์ทำงานที่มีคุณภาพแบบที่ดีแบบนี้ต่อไปนะจ๊

  ตอบลบ
 23. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ เยี่ยมครับ บัดดี้

  ตอบลบ
 24. สวัสดีจร้า หัวหน้าห้อง หัวบล็อกออกแบบได้สวยงามมาก สีสันสดใส เนื้อหาของบทเรียนมีครบถ้วนสมบรูณ์ ดูน่าสนใจกับการเรียนการสอน ส่วนรื่องขนาดตัวหนังสือน่าจะปรับขนาดใหญ่มากกว่านี้อีกสักนิด และน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้มากเลยที่เดียว สวยมากๆ ชอบอะ

  ตอบลบ
 25. หัวบล็อกออกแบบได้สวยดีครับแต่จะดูเยอะไปหน่อยจนเหมือนรกไปควรลด ๆ ลงมาหน่อย ส่วนเนื้อหาถือว่าจัดวางได้ดีใช้สีตัวหนังสืออ่านง่านแต่น่าจะปรับขนาดตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อสะดวกในการอ่านมากว่านี้
  ส่วนเนื้อหาประกอบอื่น ๆ ถือว่าน่าสนใจ ทั้งวีดีโอ และ ลิ้งความรู้อื่น ๆ โดยรวมถือว่าสวยดีคับ :')

  ตอบลบ
 26. สวัสดีครับ หัวบล็อกสวยงามมากครับออกแบบได้ดีหัวข้อเด่นดีมาก ส่วนเนื้อหาดีครับสีสันหลากหลายดีมากทำให้น่าสนใจน่าอ่าน แต่น่าจะใส่ภาพประกอบเพื่อนความไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะตัวหนังสือสวย ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ น่าสนใจ ทั้งวีดีโอและลิ้งความรู้อื่น สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 27. หัวบล็อกแต่งได้โโดเดนดึงดูดความสนใจผู้อ่านมากส่วนของเนื้อหาดีมากไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ตัวหนังสือตังเล็กไปนิดนะส่วนประกอบด้านข้างดีมากเลยค่ะโดยรวมแล้วสวยงามมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 28. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 29. หัวบล็อกสวยงามดูเด่นมากคะหัวหน้า เนื้อหาครบถ้วนมีสีสันลูกเล่นที่น่าสนใจเยอะทำให้น่าอ่านและเข้ามาเยี่ยมชมลิงก์ชื่อเพื่อนสมบูรณ์แบบมากสีสันพื้นหลังก็ดูเข้ากันมากกับตัวอักษรรูปภาพและคลิปวิดีโอสวยและน่าสนใจเข้ากับเนื้อหามากๆคะรวมๆแล้วบล็กของกายดูสมบูรณ์แบบมาก

  ตอบลบ
 30. สวัสดีจ้า จากที่เราได้เข้ามาชมบล็อกนะนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ แนว เนื้อหาอ่านง่าย องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาให้ศึกษาอีกด้วย มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความพอเพียง และความซื่อสัตย์อีกด้วย เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ สามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประ โดยรวมแล้วสวยมากค่ะ (ว่างๆ ก็สอนทำบล็อกบ้างนะเราชอบแบบนี้)

  ตอบลบ